Oznake ex-zaŠtite

Koliko se često srećete sa ovakvim oznakama na nekim uređajima, a da ne znate šta svaka od ovih cifara i znakova predstavlja?

Električni uređaji namenjeni za rad u okruženju u kojem su stalno ili povremeno prisutne eksplozivne supstance ili se takve supstance mogu pod određenim uslovima javiti, izrađuju se na poseban način i shodno tome obeležavaju. Ovde treba naglasiti da uređaji u protiveksplozivnoj zaštiti kako se kod nas ovakvi uređaji nazivaju, nisu uređaji otporni na ekspolzije (do zabune često dolazi zbog dukvalnog prevoda engleskog termina explosionproof) već uređaji, koji u eksplozivnom okruženju (gasovi, isparenja, tečnosti) NEĆE izazvati ekspoloziju.

Principi zaštite evropskih proizvođača opreme, zasnivaju se na principu koje propisuje Evropska unija. Svojom uredbom iz 1994. godine (Directive 94/9/EC) parlament i komisija EU definisali su ove principe i klasifikovali zaštitu u ovoj oblasti. Uredbom je definisana eksplozivna atmosfera kao osnovni pojam (ATEX oznaka potiče od zadržanog francuskog termina ATmosphere EXplosive). Ovi principi klasifikuju opasne zone (zone zaštite), zapaljive supstance, vrste zaštite i metode. standadizovane su oznake, naznačene ustanove ovlašćene za atestiranje, definisani parametri i uslovi eksplatacije.

Vrste zaštite se mogu definisati po sledećim osobinama i redosled odgovara stepenu zaštite od najvećeg stepena (nepropaljivo kućište) pa do najnižeg.

Vrste zaŠtite

Nepropaljivo kućište

Vrsta zaštite u kojoj su delovi koji mogu izazvati eksploziju unutra, a kućište može izdržati pritisak eksplozije mešavine u unutrašnjosti i sprečiti prenos eksplozije na spoljašnju atmosferu. Tehnički neizbežni, zazori su dovoljno dugački i uski da vreli gasovi koji izlaze napolje izgube energiju i ne mogu izazvati paljenje spoljne materije, ili se ti zazori mogu zatvoriti lepljivim zaptivkama.

Kućište sa povećanom bezbednošću

Primenjuju se dodatne mere tako da se spreče varničenja i električni lukovi u i izvan kućišta kod opreme koja u uobičajnim uslovima ne varniči.

Svojstvena zaštita

Oprema sa svojstvenom zaštitom sadrži samo električna kola, kod kojih se varničenje ili termički efekti nisu događali u uslovima testiranja u eksplozivnim atmosferama IIA, IIB i IIc ili mešavinama gasova i prašine

Kućište sa nadpritiskom

Upad okolne atmosfere u unutrašnjost se sprečava ispunjavanjem kućišta gasom koji sprečava paljenje, a pritisak tog gasa u kućištu je veći od spoljašnjeg pritiska. Nadpritisak se održava stalnim ili povremenim ubacivanjem zaštitnog gasa.

Hermetički zatvoreno kućište

Delovi koji mogu upaliti eksplozivnu atmosferu stavljaju se u posebne kapsule otporne na elektična termička, mehanička i hemijska paljenja.

Kućište sa potapanjem u ulja

Delovi koji mogu izazvati eksploziju se potapaju u ulje ili drugu nazapaljivu tečnoast tako da se gasovi i isparenja iznad nivoa ulja i izvan kućišta ne mogu upaliti varničenjem ili vrelim gasovima uređaja potopljenog u ulje (na primer otpornik)

Kućište ispunjeno nezapaljivim prahom

jodi
Ispunjavanjem unutrašnjosti finim nezapaljivim prahom sprečava se zapaljivanje spoljašnje eksplozivne atmosfere. Ne sme biti rizika od otvorenog plamena ili povećane temperature na površini kućišta


Klase zona zaŠtite

Zone zaštite su podeljene u šest klasa:
Zona 0 je mesto sa eksplozivnom atmosferom, sastavljenom od mešavine zapaljivih supstanci u obliku gasa, isparenja ili izmaglica, koje su prisutne neprekidno ili u dugim vremenskim periodima ili često.
Zona 1 je mesto sa eksplozivnom atmosferom, sastavljenom od mešavine zapaljivih supstanci u obliku gasa, isparenja ili izmaglica, koje se mogu povremeno pojaviti u običajenim radnim uslovima.
Zona 2 je mesto sa eksplozivnom atmosferom, sastavljenom od mešavine zapaljivih supstanci u obliku gasa, isparenja ili izmaglica, za koje nije verovatno da se pojave, ali ako se pojave zadržaće se samo u kratkoom vremenskom periodu.
Zona 20 je mesto sa eksplozivnom atmosferom, obliku oblaka zapaljive prašine u vazduhu, koja je prisutna neprekidno ili u dugim vremenskim periodima ili često
Zona 21 je mesto sa eksplozivnom atmosferom, obliku oblaka zapaljive prašine u vazduhu, koja se može povremeno pojaviti u običejnim radnim uslovima
Zona 22 je mesto sa eksplozivnom atmosferom, obliku oblaka zapaljive prašine u vazduhu, za koju nije verovatno da se pojavi, ali ako se pojavi zadržaće se samo u kratkom vremenskom periodu.


OZnake

Sada se možemo posvetiti oznakama protiveksplozivne zaštite

CE   0032   EX   II
2G   EExd   IIB   T4
TUV   99   ATEX   1234   U

CE je oznaka da je oprema proizvedena u skladu sa propisima Evropske unije.
0032 je šifra ustanove koja je atestirala opremu, u našem slučaju to je TUV NORD CERT GmbH laboratorija za atestiranje, u Nemačkoj
EX je opšta oznaka da je oprema u protiveksplozivnoj zaštiti
II označava da oprema pripada grupi II t.j. da je namenjena za površinsku eksploataciju
2G označava da je oprema, predviđena za zonu 1, i da su zapaljive supstance u toj zoni gasovi, isparenja i izmaglice
EExd označava opremu u nepropaljivom kućištu
IIb ukazuje da je oprema namenjena za upotrebu u podzoni B, u kojoj su prisutni gasovi poput etilena, etil oksida, vodonik sulfida i sl.
T4 označava da se površina kućišta neće zagrejavati na temperature izvan raspona od 135°C do 200°C i time prouzokovati paljenje eksplozivne atmosfere
TUV je simbol laboratorije koja je dala atest
99 je godina atestiranja
ATEX je znak da je oprema atestirana u skladu sa uredbom EU Directive 94/9/EC
1234 je indetifikacioni broj unutar laboratorije koja je atestirala opremu
U je oznaka komponenti u protiveksplozivnoj zaštiti koje nisu namenjene za pojedinačnu upotrebu već u kompletu opreme odnosno u zaštitnom sistemu, a za pojedinačnu upotrebu se zahteva dodatno atestiranje. CE usklađenost komponenata je atestirana samo u kompletu opreme odnosno zaštitnom sistemu.